โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ และบ้านพักหัวหน้าส่วนราชการ ณ. ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ.

 

โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ และบ้านพักหัวหน้าส่วนราชการ ณ. ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ.