โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ212ล/57-ก โรงเรียนบ้านเมืองโพธิ์. จังหวัดบุรีรัมย์.

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ212ล/57-ก โรงเรียนบ้านเมืองโพธิ์. จังหวัดบุรีรัมย์.