โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ216ล./57-ก โรงเรียนเมืองเชลียง จังหวัดสุโขทัย

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ216ล./57-ก โรงเรียนเมืองเชลียง จังหวัดสุโขทัย